Geven aan de kerk

Ook wij als kerk hebben financiële middelen nodig om ons werk voor de Heer te kunnen doen. Veel van ons geld komt van u door de collecte in de kerk, of een overschrijving per bank, in de wet ‘gewone giften’ genoemd.

Gewone giften

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Giften mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw belastbaar inkomen, met een minimum van 60 euro. Wat u meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw belastbaar inkomen. Het belastbaar inkomen is het totaal van al uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Wanneer u een schenkingsakte opstelt gelden deze onder- en bovengrenzen niet.

Schenk- en erfbelasting

Omdat de Kerk van de Nazarener is aangemerkt als een ANBI weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw gift, schenking of wanneer u de kerk in uw testament opneemt. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze penningmeester: penningmeester@kvdnhaarlem.nl

Graag informeren wij u over onze activiteiten middels onderstaand verslag: 

Algemene gegevens

Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Haarlem 
Telefoonnummer:023 2000 126 
RSIN/Fiscaal nummer: 809568081
Kamer Van Koophandel nummer:75779625
Website adres: kvdnhaarlem.nl 
E-mail: info@kvdnhaarlem.nl 
Adres: Zijlweg 218 
Postcode: 2015 CK
Plaats: Haarlem
Postadres: Zijlweg 218
Postcode: 2015 CK
Plaats: Haarlem

De Kerk van de Nazarener Haarlem is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. In het handboek (kerkorde) van de Kerk van de Nazarener staat met betrekking tot de plaatselijke kerken het volgende: Plaatselijke kerken kunnen worden georganiseerd door de districtssuperintendent of door de verantwoordelijke algemene superintendent of door een oudste die door een van hen gemachtigd is. Het ledenbestand van een plaatselijke kerk zal bestaan uit allen die als kerk georganiseerd zijn door hen die daartoe gemachtigd zijn, en allen die in het openbaar als lid zijn aangenomen door de daartoe gerechtigde personen, nadat ze getuigd hebben van hun ervaring van verlossing, hun geloof in onze leerstellingen en hun bereidheid om zich te onderwerpen aan ons bestuurssysteem.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. 

De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener te Haarlem.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de predikant en door diegenen die daartoe op de jaarvergadering van de plaatselijke kerk zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden.

Doelstelling/visie.

De Kerk van de Nazarener Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener… 

 • Bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk.
 • Verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt.
 • Brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening.
 • Sticht nieuwe kerkelijke gemeenschappen om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden. 

Beleidsplan

Beleidsplan 

Landelijk beleid

De landelijke organisatie heeft tot doel een netwerk van zorgzame geloofsgemeenschappen op te bouwen met een boodschap dat God mensen verandert. Dit gebeurt door…

 • Het opleiden en begeleiden van voorgangers en kerkelijke werkers. 
 • Het begeleiden van plaatselijke gemeentes om, overeenkomstig de kerkelijke belijdenis en organisatie, goed  te functioneren. 
 • Het aanmoedigen van het lezen en bestuderen van de bijbel en het persoonlijk gebed. 
 • Het helpen in huisvesting door huur, of aankoop en beheer van gebouwen. 
 • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke missie van de  gemeentes door publicaties en andere vormen van communicatie. 
 • Het organiseren van landelijke activiteiten gericht op de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren en hen toe te rusten tot het opnemen van verantwoordelijkheid en leiderschap. 
 • Het samenwerken met andere kerkgenootschappen en organisaties ten behoeve van het gezamenlijke Christelijke getuigenis in de samenleving en tot wederzijdse steun. 
 • Het faciliteren van gesprek en reflectie over de boodschap van de kerk, eigentijdse vormen van kerk-zijn en het handelen van de kerk. 
 • Het stimuleren van gemeentes in het omzien naar de medemens binnen en buiten de kerk, om mensen in nood te helpen en kerkelijk werk en humanitaire initiatieven in de eigen omgeving en in andere landen te ondersteunen. 

Het beleidsplan van de kerk van de Nazarener Haarlem is gebaseerd op, naast het beleid zoals geformuleerd in het landelijk beleid, de missie en kernwaarden zoals hieronder beschreven. 

Missie 

De Kerk van de Nazarener Haarlem heeft zich zelf tot doel gesteld een kerk te zijn die “Hedendaags, Toegankelijk en Levens veranderend” is. Dit doel wil de kerk bereiken door het houden van Christelijke erediensten, evangelisatie en dienstbaarheid aan de omgeving.

Kernwaarden

De kernwaarden van onze gemeente zijn:

Geloof en genade

 • Het verlossende werk van Jezus Christus staat centraal.
 • De Bijbelse boodschap is relevant en praktisch toepasbaar.

Omzien naar elkaar

 • Liefdevolle onderlinge relaties zijn het belangrijkste kenmerk van alle activiteiten in de kerk.
 • Gods liefde gaat uit naar ieder mens en de kerk is daarom naar buiten gericht.
 • Kleine groepen binnen de kerk zijn belangrijk om onder meer elkaar te ondersteunen, te helpen en van elkaar te leren.

Groei en talenten

 • Door bijbels onderricht en de werking van de Heilige Geest is levensverandering mogelijk.
 • Het stimuleren van het ontwikkelen van gaven en talenten is belangrijk.

Doelgericht en dienend leiderschap

 • Door dienend leiderschap in teamverband wordt over alles verantwoording afgelegd aan de gemeente.
 • De kerkelijke organisatie is ondersteunend aan het doel van de kerk.
 • Het streven naar kwaliteit eert God en inspireert mensen.

Onze visie

De visie van onze kerk is voor de komende jaren:
Wij zetten ons in om als liefdevolle gemeenschap uit te reiken naar de mensen om ons heen en de levens veranderende boodschap van Jezus en de Bijbel met hen te delen.
We willen, juist in deze tijd, een gemeenschap zijn waar mensen van alle leeftijden en achtergronden naar elkaar omzien en daarbij een goed rentmeester zijn over onze aarde.
We verlangen ernaar om elkaar op zondag en doordeweeks te ontmoeten en om samen actief Gods wil in ons leven te ontdekken.
We zien Gods Woord, de Bijbel, als het fundament in ons leven en strekken ons uit naar de wonderen die God vandaag de dag in onze levens wil doen.
We geloven in de kracht van gebed en willen onze persoonlijke relatie met Jezus verdiepen.

In de komende jaren willen we ons met name richten op de volgende aspecten:

Jezus leren kennen

Wij willen een gemeente zijn die gericht is op de ‘nog-niet-gelovigen’ en waar iedereen welkom is zoals hij of zij is. Ons persoonlijke en gezamenlijke doel is om mensen aan het denken te zetten over de relevantie van het geloof in Jezus Christus voor hun leven. In de ontmoeting met Jezus zullen vergeving en heling ontvangen worden.

Groeien naar het beeld van Jezus

Wij willen dat bij alle gelovigen een groeiproces plaatsvindt om Jezus Christus beter te leren kennen en te groeien naar Zijn beeld. Jezus maakt de vergelijking met het groeien van een rank aan de wijnstok met als doel overvloedig vrucht te dragen (Johannes 15:1-8). Zo groeien is ons verlangen!

Toerusten en ondersteunen

Wij willen de groei naar het beeld van Jezus stimuleren door onderwijs, ondersteuning, bemoediging en praktische toerusting. Wij zien graag dat iedereen in de gemeente zich verder ontwikkelt en zijn of haar gaven en talenten ontdekt om steeds meer vrucht te dragen.

Omzien naar elkaar

Wij willen omzien naar elkaar en een gemeenschap vormen die veilig is: een plek waar je jezelf kunt en mag zijn. Betrokkenheid is vanzelfsprekend en wordt gestimuleerd. Alle activiteiten zijn gericht op het ontmoeten van God en elkaar.

Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.

(Psalm 127: 1) Bijbel

Beloningsbeleid.

Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikant is lid van de kerkenraad maar krijgt hiervoor geen specifieke beloning. 

Verslag Activiteiten. 

Activiteiten 2022

Christelijke erediensten

Het afgelopen jaar is op zondagochtend de wekelijkse kerkdienst gehouden. Deze kerkdiensten zijn openbaar toegankelijk. In de diensten wordt gezamenlijk met de aanwezigen, onder begeleiding van een muziekgroep, gezongen. Naast het gezamenlijk zingen wordt tijdens de dienst ook een preek verzorgd, waarbij de inhoud op de Bijbel gegrond is, maar ook de relatie met de actuele ontwikkelingen wordt gelegd.

Daarnaast zijn het afgelopen jaar een aantal volwassenen gedoopt, kinderen opgedragen en zijn er huwelijken ingezegend.

Evangelisatie

De kerk is op het gebied van evangelisatie actief. Hierbij is ook het afgelopen jaar weer gezocht naar een vorm van evangeliseren, die voor het publiek aansprekend is. 

Vanuit Christelijke principes, dienstbaar zijn voor de omgeving

De kerk is gepositioneerd in een buurt met een relatief grote groep minder bedeelden. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de kerk heeft en voelt, zijn ook het afgelopen jaar levensmiddelen bijeengebracht en aangeschaft, waarvan in totaal zo’n 60 kerstpakketten zijn samengesteld, welke zijn uitgedeeld aan zo’n 30 gezinnen, alsmede aan een dertigtal minder bedeelden waar wij vanuit de kerk contact mee hebben.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Toelichting:

De lasten zijn hoger uitgevallen dan begroot door de sterk gestegen energie kosten en verbouwing van het entree.