TEAMS

Binnen onze kerk kennen wij verschillende teams die taken uitvoeren voor de kerk,
heb je iemand nodig of ben je gewoon benieuwd wat allemaal in de kerk afspeelt? Dit zijn onze mensen!

Onze gemeente heeft een bestuursvorm. Deze wordt belichaamd door de kerkenraad, die verantwoordelijk is voor besluiten die genomen worden in de gemeente. In de kerkenraad zitten gekozen leden, die elk een bepaalde taak hebben. Elk jaar worden op de jaarpresentatie door de leden kerkenraadsleden gekozen of herkozen en benoemd voor een periode van twee jaar. De kerkenraad vergadert in principe vier keer per jaar en houdt twee keer per jaar een zogenaamde kerkenraadsdag. De organisatorische structuur van de gemeente wordt gevormd door een aantal teams. De voorzitters van deze teams zijn lid van de kerkenraad en leggen daar ook verantwoording aan af. Hieronder vind je een beschrijving van deze teams.

Wij hebben als taak het vormgeven en coördineren van de communicatie binnen en buiten de gemeente. Daarnaast horen ook de financiën van de gemeente binnen ons team en deze worden beheerd door de penningmeester in samenspraak met de boekhouder volgens het vier-ogen systeem. Onze voorzitter is ook secretaris en als zodanig kerkenraadslid en is aanspreekpunt voor AZ.  Andere leden hebben hun specifieke inbreng tijdens vergaderingen en het uitvoeren van taken. Ons team vergadert regelmatig en koppelt via de secretaris terug aan de kerkenraad. Op de site wordt drie keer per jaar een update gegeven van de laatste ontwikkelingen.

Wat valt er zoal onder AZ?

 • Het opstellen van de wekelijkse nieuwsbrief en het publiceren daarvan
 • Opstellen en publiceren van tussentijdse nieuwsbrieven
 • Beheer van de website
 • Beheer van de Facebook pagina
 • Het verwerken van de mail die naar de info@kvdnhaarlem wordt gestuurd.
 • Het gemeenteblad Zout.
 • Contacten namens gemeente met andere organisaties, zoals GIDS, Mission Nederland
 • Daarnaast nog allerlei werkzaamheden voortvloeiend uit de functie van secretaris.

Heb je een vraag over of aan team Algemene Zaken? Stel ze dan gerust via: info@kvdnhaarlem.nl

Ons team is verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden binnen het kerkgebouw in de breedste zin van het woord. In ons pand hebben we genoeg klusjes om ons aan het werk te houden.

Onze voorzitter is lid van de kerkenraad en houdt deze in de vergaderingen op de hoogte van ontwikkelingen. 

Onder ons team valt verder

 • Inkopen van huishoudelijke aard
 • Onderhoud parkeerplaats
 • Schoonmaak van de kerk
 • Organiseren en catering van evenementen
 • Verhuur kerkgebouw
 • Klusteam

Heb je een vraag over of aan team Facilitair? Stel ze dan gerust via: info@kvdnhaarlem.nl

Wij houden ons bezig met alle zorg in en rond de gemeente.
Denk aan diaconaat, pastoraat en gebed.
Onder diaconale hulp verstaan we hulp bij allerlei praktische zaken, zoals verhuizing, kleine reparaties enz. Diaconale hulp is ook bijvoorbeeld een cursus omgaan met financiën. Daarnaast maakt het ziekenbezoek team ook onderdeel uit van Diaconaat. Zoals de naam als zegt, worden zieken bezocht wanneer dit wenselijk is en/of is toegestaan.

De pastorale hulp wordt geboden door een team pastoraal werkers. Het vindt plaats wanneer er een vraag is over het geestelijk leven. Dit is een breed gebied en de vragen worden door de pastoraal werkers in een persoonlijk gesprek besproken. Er kan sprake zijn van een pastoraal traject van een bepaalde tijd, maar ook het buddy-schap (met iemand een langere tijd optrekken) is onderdeel van pastoraat.

Gebed is de kurk waar onze gemeente op drijft en is onmisbaar voor ons als Christenen. In dit licht gezien staat het gebed met stip bovenaan alle activiteiten en teams.
De gebedsactiviteiten die onder team Zorg vallen zijn: de maandelijkse gebedsavond voor de gemeente, de wekelijkse mannengebedsochtend, de jaarlijkse 24/7 gebedsweek, het ministry gebed (gebedsmoment na de dienst, met aangestelde gebedskoppels).
De gebedslijn die bedoeld is voor gebed bij acute situaties. Via een ‘telefoonboom’ worden dan bidders ingeschakeld.

Heb je een vraag over of aan team Zorg? Stel ze dan gerust via: info@kvdnhaarlem.nl

Het onderwijs binnen de gemeente valt onder dit team. De voorzitter is bij voorkeur een  kerkenraadslid en wordt op dit moment ad interim ingevuld door pastor Daniel Koper.  De afgelopen jaren is gebleken dat we het onderwijs willen vernieuwen. In dit kader zijn we gestart met het gezamenlijk kijken naar een aantal prachtige christelijke films. Met de mogelijkheid om na te praten.

Verdere activiteiten zijn: 

 • De Alpha cursus. Deze is voor mensen die vrijblijvend meer willen weten van het christelijk geloof en wordt tenminste 1x per jaar in onze gemeente gehouden.
 • De Marriage Course. Dit is een cursus voor mensen die zich willen verdiepen in hun huwelijk.
 • De Small Groups (SG). Binnen de gemeente komen leden/bezoekers een keer per veertien dagen bijeen voor Bijbelstudie. In deze SG’s heerst een vertrouwde sfeer en worden ook persoonlijke situaties gedeeld.
 • De triades (kleine groepjes die tweewekelijks samenkomen als kleine SG)

Kinderwerk

Hoewel formeel vallend onder team Educatie, werken wij als Kinder Kern Team zelfstandig.
en zijn we verantwoordelijk voor de crèche-opvang tijdens de zondagsdienst van kinderen van 0-2,5 jaar en het onderwijs op zondagochtend aan de kinderen in de basisschoolleeftijd.

Daarnaast organiseren we voor de kinderen van de midden en bovenbouw een kinderweekend, wat altijd erg gezellig en leerzaam is. We vinden het voor de kinderen erg belangrijk dat ze samen opgroeien! Dat ze samen ontdekken dat het in het leven niet heel raar is om christen te zijn.

Jeugd

Na de basisschool kunnen kinderen aansluiten bij de NJI ( Nazarener Jeugd Internationaal). Wekelijks komen de tieners bij elkaar in Zaanstad  waar ze gezellige avonden organiseren waarin plaats is voor ontspanning en het bespreken van allerlei (geloofs)onderwerpen. Er zijn op districtsniveau ook activiteiten voor de tieners, zoals het zomerkamp en de kerstactiviteiten

Contact opnemen?

De kerkenraad vindt het belangrijk om het onderwijs binnen de gemeente nog meer te ontwikkelen. Dit is een taak die afgelopen jaar nog niet aan iemand kon worden toebedeeld, maar hopelijk zal dit binnenkort wel het geval zijn.

Heb je een vraag over of aan team Educatie? Stel ze dan gerust via: info@kvdnhaarlem.nl

Wij organiseren de zondagse samenkomsten. We zijn een veelzijdig team dat van veel markten thuis is.

Er komt veel kijken bij het organiseren van een samenkomst. We regelen alles omtrent de spreker, begroeters, aanbiddingsteams, alle techniek (audio, streaming, beamer, licht), medewerkers van dienst, enz. We denken na over preekthema’s en over de plek van verschillende groepen in de gemeente.

Naast de ‘standaard’ diensten hebben we natuurlijk ook speciale diensten. Denk aan de lijdensweek waarin we elke avond korte diensten houden tijdens de 40 dagen tijd. Rond de kerstperiode zijn wij ook altijd druk om de kerstdiensten te regelen. Het is veel werk, maar we genieten ervan om met de gemeente opgebouwd te worden.

Heb je een vraag over of aan team Samenkomst? Stel ze dan gerust via: info@kvdnhaarlem.nl

Wij zijn een team dat zich bezighoudt met zending, dichtbij en ver weg.

Zending dichtbij: Open Kerk.
In het jaar 2020 zijn we als gemeente uitgestapt en zijn we Open Kerk gestart. Open Kerk houdt in dat de kerk haar deuren opent voor mensen van buiten. Dit kan het beste op verschillende tijden, dus ook door de weeks. Gemeenteleden organiseren samen activiteiten waar zij blij van worden en die aansluiten bij de wensen van de mensen om ons heen.

Op dinsdag hebben van 10:00 tot 16:00 onze inloop. Een plek waar iedereen een kop koffie kan drinken. Om tot rust te komen, even een praatje te maken of gebed te ontvangen.

Ook andere activiteiten worden door ons gecoördineerd zoals spelletjesavonden, een creatieve ochtend, cursus stamboomonderzoek, samen sporten, repaircafe, expat afternoons, enz.
Ga voor het actuele aanbod naar onze agenda.

Note: in verband met de Corona maatregelen draaien nog niet alle activiteiten. Kijk in de agenda en blijf op de hoogte door je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Zending verder weg.

Natuurlijk zijn wij als Kerk van de Nazarener nauw verbonden aan het wereldwijde zendingswerk van de kerk. Overal waar je op de wereldkaart kijkt wordt er wel iets door de kerk georganiseerd. De kerk sticht CDC’s (Child development Centers) op plekken waar veel armoede is. Daarnaast heeft de kerk haar eigen kinder adoptie plan (KAP). Wij bevelen dit zeer bij onze leden en vrienden aan.

Het werk en getuigenisteam pakt jaarlijks een zendings/werk project op waar we bij kunnen aansluiten. En met World Vision (wereldwijde zendingsreizen) kun je op een korte of langere zendingsreis. Voor meer info hierover kijk op www.dnmi.nazarene.nl

Wanneer er ergens een (natuur) ramp plaats vindt, wordt er geld opgehaald door de lokale kerken om naar de hulpverleners te sturen. Veelal zijn er kerken op die plekken die de situatie daar kennen en op een goede manier kunnen helpen.

Jaarlijks zijn ook de standaard collectes voor de zending.

 • Albastenfonds. Dit is een collecte, die twee keer per jaar gehouden wordt voor alle materiele zaken die nodig zijn om op zendingsgebied actief te zijn over de hele wereld.
 • WEF (Wereld Evangelisatie Fonds) Dit is eveneens een halfjaarlijks terugkerende collecte die wordt gebruikt om bijvoorbeeld de missionarissen van de kerk van een salaris te kunnen voorzien.

Heb je een vraag over of aan team Outreach? Stel ze dan gerust via: info@kvdnhaarlem.nl

Het visieteam bestaat uit vier kerkenraadsleden en deze komen in principe maandelijks bij elkaar. We starten normaal gesproken met een maaltijd bij één van de leden, thuis of in de kerk. De taken van het visieteam zijn kort gezegd: voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen, het nadenken over de langere termijn, regie of ondersteuning van grotere projecten (zoals de renovatie), bespreken/besluiten/overleg n.a.v. vragen vanuit de gemeente, de kerkenraad, district of Gids.