AVG, GDPR, De privacy wet.

Privacy verklaring

Haarlem, februari 2023

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom. Met verwerken bedoelen we onder andere het opslaan, verzamelen, gebruiken, lezen van persoonlijke gegevens. Het verwerken van persoonsgegevens heeft invloed op uw privacy. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

De Kerk van de Nazarener Haarlem verwerkt persoonsgegevens uitsluitend om met elkaar een kerkelijke gemeente te zijn. 

De Kerk van de Nazarener Haarlem vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Dat betekent onder andere:

 • wij vermelden duidelijk waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel van de verwerking; 
 • wij mogen persoonsgegevens verwerken om er een gerechtvaardigd belang is. Dit belang is dat leden en vrienden samen een kerkelijke gemeenschap zijn. Leden en vrienden zien naar elkaar om, informeren en bemoedigen elkaar en worden geïnformeerd door de kerkenraad en commissies;
 • als uw uitdrukkelijke toestemming nodig is om persoonsgegevens te verwerken, vragen wij dit eerst aan u;
 • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij altijd ingaan op uw verzoek om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en de verwijderen;
 • het verwerken van religieuze gegevens is een bijzonder persoonsgegeven. De wet staat toe dat kerken zulke bijzondere persoonsgegevens mag verwerken. 

Gebruik van persoonsgegevens
Als lid van onze kerk en bij het gebruiken van onze sites verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Namen
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Profielfoto
 • Geboortedatum
 • Wel/geen lid
 • Datum overlijden
 • Bankrekeningnummer (alleen bekend bij penningmeester) 

Registreren
Bij gebruik van het leden en bezoekersplatform Churchbook moet u zich eerst registreren. Dit platform staat los van de website en is ook zelfstandig te gebruiken. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en wij u kunnen contacteren in het kader van het doel van de verwerking.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze sites de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres kan automatisch worden toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook via social media kunnen wij u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuwsbrieven en bijeenkomsten en cursussen. 

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Beeldopnamen

De diensten worden live gestreamd en zijn achteraf te bekijken via het YouTubekanaal van de Kerk van de Nazarener Haarlem en via onze website met embedded link van YouTube. Er wordt op een zorgvuldige manier met de privacy omgegaan. Zo wordt er nooit gezocht naar sensationele beelden en wordt er voorzichtig omgesprongen met zaken die op en rond het podium gebeuren. Wel is het voor u van belang om te realiseren dat wanneer u in de zaal zit, of naar voren gaat, er een kans bestaat dat u in beeld komt. Voor mensen die niet in beeld willen komen, adviseren we om achter in de zaal plaats te nemen.

Alle rechten van de opnames en uitzendingen zijn nadrukkelijk voorbehouden aan de Kerk van de Nazarener Haarlem. Ook al zijn de uitzendingen beschikbaar op internet toch is iedere vorm van dupliceren zonder uitdrukkelijke toestemming van de Kerk van de Nazarener Haarlem niet toegestaan. Doorlinken is wel toegestaan. De Kerk van de Nazarener Haarlem is niet aansprakelijk voor gevolgen die opnames en/of uitzendingen hebben voor mensen die aanwezig zijn tijdens de diensten en niet in de videovrije zone zitten.

Verder kan het zijn dat er tijdens gemeente-activiteiten foto’s en/of video-opnames worden gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden in de dienst of in andere gemeente-activiteiten en kunnen intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief of nieuwsberichten die voor het district van de Kerk van de Nazarener Nederland worden gebruikt.

Heeft u voor de zondagsdienst een podiumfunctie als muzikant, zanger, kerkenraadslid van dienst of voorganger, dan wordt er door de Kerk van de Nazarener Haarlem vanuit gegaan dat u toestemming geeft dat er op die momenten beelden van u worden opgenomen dan wel via de livestream worden gepubliceerd.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan het Nederlandse district van de Kerk van de Nazarener indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Ook in geval dat het wettelijk verplicht is, geven wij uw persoonsgegevens door. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van – de persoonsgegevens via onze site of via derden (district) kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

In onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Op onze sites wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Uw verder gebruik van onze sites vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt

Met derden die cookies plaatsen hebben wij geen afspraken gemaakt over  wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor wat betreft de voorwaarden die Google stelt om gebruik te maken van Youtube en Google maps zijn wij hiermee akkoord gegaan. Wij kunnen cookies plaatsen op de site wanneer de gebruiker akkoord is gegaan met onze cookie banner.

Voor meer informatie over deze applicaties en hoe derden met cookies omgaan, kunt u de privacy verklaringen van deze partijen raadplegen. (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). U kunt ook de cookie verklaring lezen.

Kerkmagazine op site
Het kerkmagazine Zout staat op de website. Dit is zo geconstrueerd dat alle teksten en afbeeldingen lees- en zichtbaar zijn.  Alle rechten voorbehouden.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • De Kerk van de Nazarener Haarlem heeft een contactpersoon Informatieveiligheid die toeziet op de informatiebeveiliging en privacy. Deze persoon is echter geen (aspirant) Functionaris Gegevensbescherming.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen uw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • De site wordt gehost op een server bij de professionele hostingpartij MijnDomein te Lelystad. Deze hostingpartij heeft diverse maatregelen en barrières ingeregeld om te voorkomen dat onbevoegden (fysieke) toegang hebben tot de server.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang u lid of vriend bent van onze kerk. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden voor de eigen kerk en het Nederlandse district van de Kerk van de Nazarener. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Websites van derden
Deze privacyverklaring geldt niet voor de websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring altijd aanpassen. Lees regelmatig deze privacyverklaring door, zodat u op de hoogte bent van ons privacy beleid. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Heeft u vragen over uw privacy of wilt u inzage in uw persoonsgegevens. Neem contact op met secretariaat@kvdnhaarlem.nl Bij het verzoek tot inzage, wijziging of verwijderen van uw persoonsgegevens, vragen wij eerst om u te identificeren. Deze controle is nodig om misbruik te voorkomen.

Toegang leden Kerk van de Nazarener Haarlem

Leden en vrienden van onze kerk hebben (beperkte) toegang tot Churchbook om gegevens van andere leden op te zoeken en/of te bewerken. Dit is afhankelijk van de rol en functie binnen de kerk. De financiële persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de penningmeester.


Open Source applicaties

Onze kerk maakt voor haar website gebruik van open source applicaties. Elke applicatie wordt onder een specifieke licentie uitgebracht (zoals GPL v3). Onze kerk is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de open source applicaties, maar wel voor veilige hosting.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Kerk van de Nazarener Haarlem
secretariaat@kvdnhaarlem.nl

© Kerk van de Nazarener Haarlem

Cookie verklaring